Thông báo Kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-SYT ngày 12/03/2024 của Sở Y tế về việc kiểm tra, đánh giá chất lượng các bệnh viện năm 2023. Bệnh viện đã thành lập đoàn kiểm tra theo Kế hoạch 15/KH-BVT ngày 25/01/2024 với 19 cán bộ là trưởng/phó khoa phòng, điều dưỡng trưởng có kinh nghiệm kiểm tra […]

Thông báo kết quả đo lường bộ chỉ số chất lượng bệnh viện năm 2023

Thực hiện Kế hoạch triển khai thu thập bộ chỉ số chất lượng bệnh viện năm 2023 với mục đích đánh giá, nhận định được mặt mạnh, yếu và tìm ra các giải pháp cải tiến chất lượng. Năm 2023, Bệnh viện tiến hành đo lường 9/16 chỉ số chất lượng theo “Hướng dẫn xây […]