Thông báo Kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-SYT ngày 12/03/2024 của Sở Y tế về việc kiểm tra, đánh giá chất lượng các bệnh viện năm 2023. Bệnh viện đã thành lập đoàn kiểm tra theo Kế hoạch 15/KH-BVT ngày 25/01/2024 với 19 cán bộ là trưởng/phó khoa phòng, điều dưỡng trưởng có kinh nghiệm kiểm tra đánh giá tại bệnh viện; Tiến hành đánh giá tại tất cả các trung tâm, khoa, phòng.

Kết quả tự đánh giá chất lượng theo bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện (ban
hành kèm theo QĐ 6858/QĐ-BYT) đạt 3,7/5 điểm.

Kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh nội trú: tỷ lệ hài lòng chung đạt 95%

Kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh ngoại trú: tỷ lệ hài lòng chung đạt 99%

Tổng số điểm kiểm tra theo hướng dẫn tại Công văn số 118/KCB-QLCL&CĐT ngày 24/01/2024 của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2023 đạt 236/300 điểm.
Chi tiết vui lòng xem file đính kèm tại đây

Cao Hương Giang – Tổ QLCL BV

Chia sẻ ngay