QT kỹ thuật

Số văn bản Trích yếu Tài liệu đính kèm
QT.12.DUOC.GSP Quy trình định kỳ đối chiếu thuốc trong kho QT.12.DUOC.GSP
QT.11.DUOC.GSP Quy trình biệt trữ thuốc QT.11.DUOC.GSP
QT.10.DUOC.GSP Quy trình tiếp nhận và xử lý thuốc trả về QT.10.DUOC.GSP
QT.09.DUOC.GSP Quy trình cấp phát thuốc trong kho QT.09.DUOC.GSP
QT.08.DUOC.GSP Quy trình theo dõi ghi chép điều kiện bảo quản QT.08.DUOC.GSP
QT.07.DUOC.GSP Quy trình xử lý thuốc hỏng, đổ vỡ QT.07.DUOC.GSP
QT.06.DUOC.GSP Quy trình kiểm soát mối mọt, côn trùng các loại gặm nhấm trong kho QT.06.DUOC.GSP
QTKT.07.VT-TBYT QT Kiểm soát chất lượng nước RO trong thận nhân tạo QTKT.07.VT-TBYT
QTKT.06.VT-TBYT QT Khử khuẩn và làm sạch hệ thống cấp nước RO cho Thận nhân tạo QTKT.06.VT-TBYT
QTKT.05.VT-TBYT QT Rửa màng RO trong hệ thống xử lý nước RO cho Thận nhân tạo QTKT.05.VT-TBYT