Văn bản ISO

Số văn bản Trích yếu Tài liệu đính kèm
QT.76.HT Quy trình khám sức khỏe đơn vị QT.76.HT
QT.69.HT QT Đăng tin bài trên website QT.69.HT
QT.55.HT Quy trình xử lý sau phơi nhiễm nghề nghiệp QT.55.HT
QT.50.HT Quy trình triển khai công tác vệ sinh tay và sử dụng găng trong khám chữa bệnh QT.50.HT
QT.12.DUOC.GSP Quy trình định kỳ đối chiếu thuốc trong kho QT.12.DUOC.GSP
QT.11.DUOC.GSP Quy trình biệt trữ thuốc QT.11.DUOC.GSP
QT.10.DUOC.GSP Quy trình tiếp nhận và xử lý thuốc trả về QT.10.DUOC.GSP
QT.09.DUOC.GSP Quy trình cấp phát thuốc trong kho QT.09.DUOC.GSP
QT.08.DUOC.GSP Quy trình theo dõi ghi chép điều kiện bảo quản QT.08.DUOC.GSP
QT.07.DUOC.GSP Quy trình xử lý thuốc hỏng, đổ vỡ QT.07.DUOC.GSP