Xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực y tế

Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh là dịch vụ y tế đặc biệt. Vì vậy, khi quảng cáo các dịch vụ đặc biệt này, các cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở dịch vụ y tế phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo trước khi thực hiện quản cáo bằng các hình thức khác nhau. Tuy nhiên, thời gian qua đa số các cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở dịch vụ y tế thực hiện quảng cáo các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, các dịch vụ y tế đặc biệt chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Vì vậy, để thực hiện đúng các quy định của Pháp luật, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở dịch vụ y tế thực hiện một số nội dung sau:

Nghiên cứu đầy đủ các nội dung tại Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội; Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo; Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 của Bộ Y tế quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.

Trước khi quảng cáo, căn cứ nội dung lĩnh vực quảng cáo để các cơ sở  khám, chữa bệnh, cơ sở dịch vụ y tế hoàn thiện hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định tại Điều 13, 14, 15, 16, 17, 18 và 19 Thông tư 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 của Bộ Y tế gửi về cơ quan có thẩm quyền để được xác nhận nội dung theo đúng quy định.

Không thực hiện quảng cáo dưới bất kể hình thức nào khi chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung và cho phép quảng cáo.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Lào Cai (CDC)

Chia sẻ ngay