QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG NSE TRÊN HỆ THỐNG MÁY COBAS E411, E601, E602