QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG IgE TRÊN HỆ THỐNG MÁY COBAS E411, E601, E602