QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG CALCITONIN TRÊN HỆ THỐNG MÁY COBAS E411, E601, E602