Thư mời chào giá số 251/TM-BVT ngày 25/5/2023

Phụ lục số 02 xin xem tại đây

Chia sẻ ngay