Thư mời chào giá số 165/TM-BVT ngày 17/4/2023

Phụ lục 01 – Danh mục hàng hóa dự kiến mua sắm xin xem tại đây

Chia sẻ ngay