Xây dựng cơ sở dữ liệu mã định danh y tế và mã danh mục chuyên ngành y tế là nội dung được đề cập tại Quyết định 2089/QĐ-BYT ngày 09/5/2023 do Bộ Y tế ban hành.

Bộ Y tế ban hành Quyết định 2089/QĐ-BYT ngày 09/5/2023 phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện nhiệm vụ triển khai Đề án 06 của Bộ Y tế năm 2023.

Xây dựng cơ sở dữ liệu mã định danh y tế và mã danh mục chuyên ngành y tế

Cụ thể, Bộ Y tế sẽ thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu mã định danh y tế và mã danh mục chuyên ngành như sau:

– Thiết lập cơ sở dữ liệu mã định danh y tế của cá nhân tham chiếu mã số công dân, mã định danh y tế của dược phẩm và trang thiết bị y tế tham chiếu mã số thương phẩm toàn cầu (GTIN);

– Thiết lập cơ sở dữ liệu tham chiếu các bảng mã danh mục quản lý chuyên ngành về dược và trang thiết bị y tế, quản lý hành nghề y và dược, căn cứ trên các mã định danh y tế đã được quy định;

– Yêu cầu giải pháp đồng bộ thống nhất mã định danh và cập nhật các cơ sở dữ liệu nói trên khi có thay đổi, phát sinh dữ liệu mã định danh y tế đối với các hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành.

Ngoài ra, Bộ Y tế còn thực hiện một số nhiệm vụ đã được thẩm định hoặc đã có quyết định phê duyệt để đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin, an toàn thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan Bộ như sau:

– Xây dựng hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Y tế đảm bảo các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin báo cáo bộ, ngành, địa phương theo Hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; Tin học hóa các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế được quy định tại Thông tư 38/2019/TT-BYTQuyết định 1354/QĐ-BYT năm 2020.

– Xây dựng hệ thống thông tin quản lý nhân lực y tế kết nối mạng Y tế Việt Nam, bao gồm:

Xây dựng hệ thống thông tin giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhân lực y tế; đảm bảo đồng nhất dữ liệu tại tất cả các cơ quan, đơn vị;

Đồng thời đáp ứng nhanh nhu cầu báo cáo, thống kê theo các biểu mẫu, báo cáo về quản lý cán bộ công chức, viên chức; cung cấp các số liệu phục vụ công tác quản lý, góp phần hoạch định chính sách kịp thời, chính xác.

– Xây dựng Trang thông tin điện tử Chuyển đổi số ngành y tế: Cung cấp thông tin, chia sẻ các tài liệu liên quan đến chuyển đổi số trong ngành y tế nhằm thúc đẩy chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Y tế và của toàn ngành y tế.

– Xây dựng nền tảng quản lý, điều hành hệ thống y tế thực hiện Quyết định 828/QĐ-BYT năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Đề án xây dựng nền tảng quản lý, điều hành hệ thống y tế phục vụ quản lý, điều hành.

Xây dựng cơ sở dữ liệu Nguyên nhân tử vong

Cụ thể, các nhiệm vụ cần chuẩn bị đầu tư hoặc lập kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin mà Bộ Y tế cần thực hiện như sau:

– Nâng cấp và bảo trì hệ thống thực hiện Cơ chế một cửa Quốc gia Bộ Y tế:

+ Nâng cấp phần mềm gateway để đảm bảo việc trao đổi dữ liệu giữa cổng thông tin một cửa quốc gia và hệ thống DVC của các TTHC tham gia cơ chế một cửa quốc gia của Bộ Y tế và thực hiện việc quản trị, thống kê báo cáo;

+ Nâng cấp, mở rộng các phần mềm DVCTT mức độ 4 của các TTHC tham gia cơ chế một cửa quốc gia của Bộ Y tế;

+ Nâng cấp hạ tầng: Mua sắm bổ sung, nâng cấp các máy chủ, thiết bị lưu trữ, thiết bị mạng, thiết bị an toàn bảo mật thông tin, phần mềm hệ điều hành dành cho máy chủ, hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

– Xây dựng cơ sở dữ liệu Nguyên nhân tử vong (Thực hiện Thông tư 24/2020/TT-BYT quy định về Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong, cấp Giấy báo tử và thống kê tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh) và Tóm tắt thông tin người bệnh ra viện (chuẩn bị thực hiện Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2023).

– Thiết lập phòng thí nghiệm khoa học dữ liệu phục vụ khai thác dữ liệu ngành y tế:

Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư hạng mục với mục đích nhằm đánh giá tổng thể các nguồn dữ liệu y tế, xây dựng kho dữ liệu, xây dựng hệ thống phân tích, khai thác dữ liệu và đầu tư hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để làm cơ sở nghiên cứu chuyên sâu về khoa học dữ liệu sức khỏe phục vụ công tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo khoa học dữ liệu sức khỏe tại trường Đại học Y tế công cộng.

– Xây dựng hệ thống quản lý kiểm soát tài sản, thu nhập cho đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản và Xây dựng hệ thống quản lý việc thực hiện kết luận thanh tra.

– Xây dựng phần mềm Báo cáo thống kê lĩnh vực dược và mỹ phẩm theo quy định tại Thông tư 25/2021/TT-BYT.

– Xây dựng trang thông tin điện tử và nâng cấp phần mềm đấu thầu của Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia.

Xem thêm nội dung tại Quyết định 2089/QĐ-BYT có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Theo: Thuvienphapluat

Chia sẻ ngay