Căn cứ Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 28/06/2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt danh mục mua sắm tài sản, trang thiết bị và bổ sung dự
toán chi ngân sách năm 2021 cho Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Bệnh viện Đa khoa
tỉnh Lào Cai kính mời các đơn vị có năng lực tư vấn thẩm định giá tham gia chào giá
dịch vụ tư vấn với các nội dung cụ thể như sau :

 1. Nội dung tư vấn
  Tư vấn thẩm định giá danh mục các trang thiết bị y tế để làm cơ sở xây dựng
  dự toán mua sắm, tổ chức đấu thầu theo quy định.
 2. Danh mục, số lượng, chủng loại trang thiết bị cần thẩm định giá: Theo biểu chi
  tiết kèm theo
 3. Hồ sơ chào giá dịch vụ tư vấn chi tiết theo hồ sơ kèm theo bao gồm:
 • Đơn (Báo giá) chào giá dịch vụ tư vấn
 • Cơ cấu tổ chức và kinh nghiệm của nhà thầu
 • Những góp ý (nếu có) để hoàn thiện Điều khoản tham chiếu
 • Danh sách nhân sự tham gia thực hiện dịch vụ tư vấn
 • Lý lịch chuyên gia tư vấn
 • Tiến độ thực hiện công việc
  Hồ sơ chào giá dịch vụ tư vấn gửi về Bệnh viện theo địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa
  tỉnh Lào Cai, Đường Chiềng On (B8) – Phường Bình Minh – Thành Phố Lào Cai. Người nhận: Đỗ Mạnh (Số điện thoại: 0987497813 Email: domanhbt@gmail.com
  )
  Kính đề nghị các Quý đơn vị quan tâm gửi hồ sơ về Bệnh viện chậm nhất là 17
  giờ 00 phút ngày 22/7/2021
  ./.

  Phụ lục Danh mục Thiết bị y tế và biểu mẫu hồ sơ chào giá

Chia sẻ ngay