Thư mời chi tiết xin xem tại đây

Phụ biểu thông số chi tiết bóng phát tia X máy chụp cắt lớp 16 lát cắt xem tại đây

Chia sẻ ngay