Quyền của người bệnh bị hạn chế năng lực hành vi dân sự được quy định như thế nào?

Căn cứ tại Điều 15 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định nội dung này như sau:

Việc thực hiện quyền của người bệnh bị mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, hạn chế năng lực hành vi dân sự, người bệnh là người chưa thành niên và người bệnh không có thân nhân

1. Trường hợp người bệnh là người thành niên và rơi vào tình trạng mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, hạn chế năng lực hành vi dân sự nhưng trước đó đã có văn bản thể hiện nguyện vọng hợp pháp về khám bệnh, chữa bệnh của mình thì thực hiện theo nguyện vọng của người bệnh.

2. Trường hợp người bệnh là người thành niên và rơi vào tình trạng mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, hạn chế năng lực hành vi dân sự nhưng trước đó không có văn bản thể hiện nguyện vọng hợp pháp về khám bệnh, chữa bệnh của mình thì thực hiện như sau:

a) Nếu có người đại diện quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 8 của Luật này thì thực hiện theo quyết định của người đại diện;

b) Nếu không có người đại diện quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 8 của Luật này thì thực hiện theo quyết định của người chịu trách nhiệm chuyên môn hoặc người trực lãnh đạo của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

3. Trường hợp người bệnh là người chưa thành niên thì thực hiện như sau:

a) Nếu có người đại diện quy định tại điểm c và điểm d khoản 2 Điều 8 của Luật này thì thực hiện theo quyết định của người đại diện;

b) Nếu không có người đại diện quy định tại điểm c và điểm d khoản 2 Điều 8 của Luật này thì thực hiện theo quyết định của người chịu trách nhiệm chuyên môn hoặc người trực lãnh đạo của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

– Trường hợp người bệnh là người thành niên rơi vào trường hợp hạn chế năng lực hành vi dân sự nhưng trước đó đã có văn bản thể hiện nguyện vọng hợp pháp về khám bệnh, chữa bệnh của mình thì thực hiện theo nguyện vọng của người bệnh.

– Trường hợp người bệnh là người thành niên và rơi vào tình trạng hạn chế năng lực hành vi dân sự nhưng trước đó không có văn bản thể hiện nguyện vọng hợp pháp về khám bệnh, chữa bệnh của mình thì thực hiện như sau:

+ Nếu có người đại diện quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 8 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 thì thực hiện theo quyết định của người đại diện;

+ Nếu không có người đại diện quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 8 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 thì thực hiện theo quyết định của người chịu trách nhiệm chuyên môn hoặc người trực lãnh đạo của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo quy định của Luật Khám bệnh chữa bệnh năm 2023 thì người bệnh sẽ được hưởng những quyền nào?

Người bệnh được hưởng những quyền nào theo quy định Luật Khám bệnh chữa bệnh 2023?

Theo quy định tại Mục 1 Chương II Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 thì người bệnh được hưởng những quyền sau:

– Quyền được khám bệnh chữa bệnh theo quy định tại Điều 9 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023

– Quyền được tôn trọng danh dự, bảo vệ sức khỏe và tôn trọng bí mật riêng tư trong khám bệnh chữa bệnh theo quy định tại Điều 10 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023

– Quyền được lựa chọn trong khám bệnh chữa bệnh theo quy định tại Điều 11 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023

– Quyền được cung cấp thông tin về hồ sơ bệnh án và chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Điều 12 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023

– Quyền được từ chối khám bệnh chữa bệnh và rời khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Điều 13 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023

– Quyền kiến nghị và bồi thường theo quy định tại Điều 14 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023

Người bệnh phải thực hiện những nghĩa vụ nào?

Theo quy định tại Mục 2 Chương 2 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 thì người bệnh phải thực hiện những nghĩa vụ sau:

Nghĩa vụ tôn trọng người hành nghề và người khác làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

– Tôn trọng người hành nghề; không được đe dọa, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người hành nghề và người khác làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Nghĩa vụ chấp hành các quy định trong khám bệnh, chữa bệnh

– Cung cấp trung thực và chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến nhân thân, tình trạng sức khỏe của mình, hợp tác đầy đủ với người hành nghề và người khác làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

– Chấp hành chỉ định về chẩn đoán, phương pháp chữa bệnh của người hành nghề.

– Chấp hành và yêu cầu thân nhân, người đến thăm mình chấp hành nội quy của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Nghĩa vụ chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh

– Người bệnh tham gia bảo hiểm y tế có nghĩa vụ chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng và mức hưởng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

– Người bệnh không tham gia bảo hiểm y tế có nghĩa vụ chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2024

Chia sẻ ngay