Ngày 06/3/2024 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT quy định hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thi, cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu.

1. Ai được cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu?

Theo khoản 1 Điều 7 Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT quy định chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu được cấp cho cá nhân bao gồm:

– Cá nhân tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định trong đấu thầu lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 19 Luật Đấu thầu 2023 và quy định tại Điều 19 Nghị định 24/2024/NĐ-CP;

– Cá nhân tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư kinh doanh theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 23/2024/NĐ-CP;

– Cá nhân tham gia tổ chuyên gia trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư quy định tại Điều 33 Nghị định 35/2021/NĐ-CP.

2. Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu được cấp trong trường hợp nào?

Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu được cấp trong một hoặc các trường hợp sau đây:

– Cấp chứng chỉ lần đầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện: có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đạt kỳ thi nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu theo quy định của Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT;

– Cấp lại chứng chỉ được thực hiện trong trường hợp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu đã được cấp còn thời hạn nhưng bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị ghi sai thông tin;

– Cấp gia hạn hiệu lực chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu được thực hiện trong trường hợp chứng chỉ hết hiệu lực theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT.

Cá nhân thực hiện đăng ký gia hạn hiệu lực chứng chỉ trên Hệ thống trong thời hạn tối thiểu 15 ngày trước ngày hết hiệu lực của chứng chỉ. Sau thời hạn này, cá nhân không được đăng ký gia hạn hiệu lực chứng chỉ và phải dự thi, cấp chứng chỉ lần đầu theo quy định nếu có nhu cầu.

(Khoản 2 Điều 7 Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT)

3. Hiệu lực, quy cách của chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu là bao lâu?

Hiệu lực, quy cách của chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu được quy định tại Điều 8 Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT như sau:

– Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu có hiệu lực trong thời hạn 05 năm kể từ ngày được cấp lần đầu hoặc được gia hạn. Trường hợp cấp lại chứng chỉ thì ghi thời hạn theo chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu được cấp trước đó.

– Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu có quy cách và nội dung theo Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT.

4. Mức thu chi phí thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu là bao nhiêu?

Theo Điều 28 Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT quy định về mức thu chi phí thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu như sau:

(1) Mức thu chi phí thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu lần đầu tối đa là 800.000 đồng/thí sinh/kỳ thi.

(2) Mức thu chi phí cấp lại hoặc cấp gia hạn chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu là 100.000 đồng/lần.

(3) Không thu chi phí cấp lại chứng chỉ đối với trường hợp cơ quan cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu ghi sai thông tin trên chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu.

Lưu ý: Mức thu quy định tại khoản (1) và khoản (2) chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng phải nộp theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật này. Trường hợp cần điều chỉnh mức thụ chi phí quy định tại khoản (1),  khoản (2) để phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội và yêu cầu thực tiễn công tác tổ chức thi, Cục Quản lý đấu thầu trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định.

5. Ai có thẩm quyền cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu?

Cụ thể tại Điều 9 Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT quy định về cơ quan cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu bao gồm:

– Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

– Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cơ quan cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu theo quy định nêu trên giao đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký thi cấp lần đầu, hồ sơ đăng ký cấp lại, hồ sơ đăng ký cấp gia hạn chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu và tổ chức thi nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu.

Chia sẻ ngay