Việc đăng ký hành nghề khám chữa bệnh từ ngày 01/01/2024 được quy định cụ thể tại Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024) như sau:

Nguyên tắc đăng ký hành nghề khám chữa bệnh

Căn cứ Điều 36 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định nguyên tắc đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh như sau:

(1) Người hành nghề được đăng ký hành nghề tại nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng không được trùng thời gian khám bệnh, chữa bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

(2) Người hành nghề được đăng ký làm việc tại một hoặc nhiều vị trí chuyên môn sau đây trong cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng phải bảo đảm chất lượng công việc tại các vị trí được phân công:

– Khám bệnh, chữa bệnh theo giấy phép hành nghề;

– Phụ trách một bộ phận chuyên môn;

– Chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

(3) Người hành nghề được khám bệnh, chữa bệnh mà không phải đăng ký hành nghề trong các trường hợp sau đây:

– Hoạt động cấp cứu ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trừ cấp cứu viên ngoại viện;

– Được cơ quan, người có thẩm quyền huy động, điều động tham gia hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp;

– Khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo theo đợt;

– Khám bệnh, chữa bệnh trong quá trình chuyển giao kỹ thuật chuyên môn, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác trong thời gian ngắn hạn;

– Trường hợp khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Quy định đăng ký hành nghề khám chữa bệnh từ ngày 01/01/2024
Quy định đăng ký hành nghề khám chữa bệnh từ ngày 01/01/2024 (Hình từ internet)

Nội dung đăng ký hành nghề khám chữa bệnh

Căn cứ Điều 37 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định nội dung đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh gồm:

– Họ và tên, số giấy phép hành nghề của người hành nghề.

– Chức danh, vị trí chuyên môn của người hành nghề.

– Địa điểm hành nghề, bao gồm tên, địa chỉ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đăng ký hành nghề.

– Thời gian hành nghề.

– Ngôn ngữ mà người hành nghề nước ngoài sử dụng trong khám bệnh, chữa bệnh đối với các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 21 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023.

Trách nhiệm trong đăng ký hành nghề khám chữa bệnh

Căn cứ Điều 38 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định trách nhiệm trong đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh như sau:

– Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện đăng ký hành nghề cho người hành nghề làm việc tại cơ sở của mình như sau:

+ Gửi danh sách đăng ký hành nghề cùng với đề nghị cấp mới giấy phép hoạt động đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động;

+ Trường hợp có thay đổi về người hành nghề trong thời gian chờ cấp giấy phép hoạt động hoặc trong quá trình hoạt động thì phải gửi văn bản đăng ký đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động.

– Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động có trách nhiệm công bố công khai danh sách người hành nghề trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh như sau:

+ Cùng thời điểm cấp giấy phép hoạt động đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 38 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023 và trường hợp có thay đổi về người hành nghề trong thời gian chờ cấp giấy phép hoạt động quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023;

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận văn bản đăng ký hành nghề đối với trường hợp thay đổi người hành nghề trong quá trình hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023.

Chia sẻ ngay