Ngày 23/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 118/2021/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Theo quy định mới, việc xác định mức phạt tiền đối với 01 hành vi vi phạm hành chính (VPHC) cụ thể trong trường hợp có nhiều tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ được áp dụng theo nguyên tắc sau đây:

Một là, khi xác định mức phạt tiền đối với tổ chức, cá nhân vi phạm vừa có tình tiết tăng nặng, vừa có tình tiết giảm nhẹ, thì được giảm trừ theo nguyên tắc 01 tình tiết giảm nhẹ được giảm trừ 01 tình tiết tăng nặng.

Hai là, mức phạt tiền cụ thể đối với 01 hành vi VPHC là mức trung bình của khung phạt tiền được quy định đối với hành vi đó. Trong trường hợp có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trở lên, thì áp dụng mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ 02 tình tiết tăng nặng trở lên, thì áp dụng mức tối đa của khung tiền phạt.

Bên cạnh đó, bổ sung quy định về việc lựa chọn áp dụng văn bản để xử phạt đối với hành vi VPHC được thực hiện theo Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đáng chú ý, trường hợp hành vi VPHC được thực hiện trong một khoảng thời gian có nhiều Nghị định quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý Nhà nước có hiệu lực, mà không xác định được Nghị định để áp dụng, thì việc lựa chọn áp dụng văn bản nào được hướng dẫn như sau:

Trước hết, nếu hành vi VPHC đã kết thúc, thì áp dụng Nghị định đang có hiệu lực tại thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm để xử phạt. Đồng thời, nếu hành vi VPHC đang được thực hiện, thì áp dụng Nghị định đang có hiệu lực tại thời điểm phát hiện hành vi vi phạm để xử phạt.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Nghiêm Giang – Tổ CTXH

Chia sẻ ngay