Ngày 30/11-1/12/2016, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV cho toàn thể cán bộ viên chức, người lao động đang công tác tại Bệnh viện.


(Toàn cảnh Hội nghị)


Mục đích của Hội nghị nhằm giúp cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động nắm vững những nội dung cơ bản, những quan điểm mới và phương hướng, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ.


(Đ/c Đỗ Văn Lược – Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, báo cáo viên của Hội nghị)


Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Lược – Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tập trung nhấn mạnh đến những nội dung quan trọng để phổ biến văn kiện Đại hội Đảng thông qua 04 nội dung: Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2011-2015) và phương hướng phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2016-2020); Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Quán triệt và phổ biến nội dung Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Quy định số 08 – QĐ/TU ngày 26/3/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


(Đ/c Nguyễn Khánh Thuận – Phó Bí thư Đảng bộ Bệnh viện phát biểu tại Hội nghị)


Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khánh Thuận – Phó Bí thư Đảng bộ bệnh viện nhấn mạnh về ý nghĩa của Nghị quyết giúp cho đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động nắm vững những quan điểm cơ bản, những chủ trương, những điểm mới và các giải pháp được nêu trong văn kiện Đại hội các cấp. Kết thúc Hội nghị, các học viên triển khai viết bài thu hoạch. Thông qua đó, tạo sự đồng thuận thống nhất cao về ý chí và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi theo Nghị quyết. Phối hợp các tổ chức đoàn thể chính trị như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong bệnh viện làm tốt hơn nữa công tác chính trị, tư tưởng; thực hiện tốt 12 điều Y đức; quy chế chuyên môn của ngành Y tế; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đảng viên đáp ứng với nhiệm vụ trong tình hình mới và vai trò của cấp ủy Đảng trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai trong nhiệm kỳ 2015 – 2020./.


Thanh Hà

Chia sẻ ngay