Đến năm 2025, đạt 90% tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử là nội dung tại Quyết định 466/QĐ-BTTTT ngày 28/03/2023

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 466/QĐ-BTTTT ngày 28/03/2023 quy định về Kế hoạch hành động năm 2023 triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định 411/QĐ-TTg.

1. Đến năm 2025, 90% tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử

Theo đó, tại Quyết định 466/QĐ-BTTTT đã  đề ra chỉ tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số, xã hội số đến năm 2025, cụ thể là đạt 90% tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử

Ngoài ra, còn thực hiện các chỉ tiêu nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số, xã hội số đến năm 2025 như sau:

– Phát triển kinh tế số đến năm 2025:

+ Tỷ trọng kinh tế số trên GDP đạt: 20%

+ Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt: Tối thiểu 10%

+ Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt: Trên 10%

+ Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt: Trên 80%

+ Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt: Trên 50%

+ Tỷ lệ nhân lực lao động kinh tế số trong lực lượng lao động đạt:Trên 2%

– Chỉ tiêu phát triển xã hội số đến năm 2025:

+ Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt: 80%

+ Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt: 80%

+ Tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt: Trên 50%

+ Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản đạt: Trên 70%

+ Tỷ lệ hộ gia đình được phủ mạng Internet băng rộng cáp quang đạt: 80%

+ Tỷ lệ người dân kết nối mạng được bảo vệ ở mức cơ bản đạt: Trên 70%

+ Tỷ lệ dân số trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt:Trên 50%

+ Tỷ lệ dân số trưởng thành dùng dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa đạt: Trên 30%

+ Tỷ lệ các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở đat: 80%

+ Tỷ lệ các cơ sở giáo dục từ tiểu học đến trung học phổ thông hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở đạt: 70%

2. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, triển lãm về phát triển kinh tế số, xã hội số

Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, triển lãm về phát triển kinh tế số, xã hội số theo Quyết định 466/QĐ-BTTTT như sau:

– Tổ chức Diễn đàn quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số

+ Đơn vị chủ trì: Vụ Kinh tế số và Xã hội số.

+ Thời gian thực hiện: Quý III/2023.

+ Kết quả, sản phẩm: Diễn đàn quốc gia thường niên.

 Tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Chiến lược, đề xuất xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu và bổ sung, sửa đổi các nhiệm vụ, giải pháp (nếu cần thiết)

+ Đơn vị chủ trì: Vụ Kinh tế số và Xã hội số.

+ Thời gian thực hiện: Quý IV/2023.

+ Kết quả, sản phẩm: Hội nghị sơ kết.

 Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội tổ chức, tham gia các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, các sự kiện, triển lãm trong nước và quốc tế về phát triển kinh tế số, xã hội số

+ Đơn vị chủ trì: Vụ Kinh tế số và Xã hội số, Vụ Hợp tác quốc tế.

+ Thời gian thực hiện: Cả năm.

+ Kết quả, sản phẩm: diễn đàn, hội nghị, hội thảo, các sự kiện, triển lãm.

Xem thêm tại Quyết định 466/QĐ-BTTTT có hiệu lực từ ngày ký thay thế Quyết định 1044/QĐ-BTTTT.

Theo: Thuvienphapluat.vn

Chia sẻ ngay