Vừa qua,  Đảng bộ Sở Y Tế, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (NQTW8).

Hội nghị đã nghe đồng chí Lại Vũ Hiệp- Uỷ viên ban thường vụ – Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, tập trung vào các nội dung quan trọng như, kết luận về tình hình kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Đồng chí – Lại Vũ Hiệp- Uỷ viên ban thường vụ – Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản của  Hội nghị Trung ương 8 khóa X

Nghị quyết được Ban Chấp hành Trung ương thông qua là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập đến những vấn đề rất lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt vừa cơ bản, vừa lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. 

Đảng ủy khối cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên, công nhân viên các cơ quan, đơn vị trong Ngành Y tế tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2019 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Đông đảo đảng viên tham gia học tập Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng

Đảng bộ Sở Y tế đề nghị, các đảng viên tham dự Hội nghị trong quá trình học tập cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe để nắm vững những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những vấn đề mới, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn với đơn vị mình để nhận thức đầy đủ hơn các Nghị quyết. Trên cơ sở đó quán triệt, vận dụng, đề ra các giải pháp để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của từng đơn vị và mỗi đảng viên thực hiện Nghị quyết của Đảng hiệu quả và thiết thực.

Sau Hội nghị, các đồng chí Bí thư tổ chức cơ sở đảng phối hợp với Thủ trưởng đơn vị và tổ chức Đoàn thể tổ chức thảo luận những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ chính trị, lĩnh vực chuyên môn tại đơn vị; đồng thời, hướng dẫn các đảng viên viết bản thu hoạch các nhân. Chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của tổ chức đảng và đơn vị mình.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật Lào Cai

Chia sẻ ngay