Bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

  1. PHỤ LỤC SAU ĐẠI HỌC 01:

2. PHỤ LỤC SAU ĐẠI HỌC 02:

3. PHỤ LỤC ĐÀO TẠO 01


4. PHỤ LỤC ĐÀO TẠO 02


5. PHU LUC DAO TAO 02.1

 


6. PHU LUC DAO TAO 02.02

 

Chia sẻ ngay