Thư mời 36.TM-BVT ngày 02.6.2023 chương trình trao đổi học tập LC-NA-HT_page-0005