QT hệ thống

Số văn bản Trích yếu Tài liệu đính kèm
QT.53.HT Quy trình cấp phát thuốc nội trú -Vinh ngay 23.8.2016 QT.53.HT
QT.47.HT QT hội chẩn dinh dưỡng QT.47.HT
QT.58.HT QT Quản lý đồ vải y tế QT.58.HT
QT.44.HT QT khảo sát sự hài lòng của người bệnh QT.44.HT
QT.02.HT QT đánh giá nội bộ HTQLCL va xem xét LD QT.02.HT
QT.63.HT QT Tiếp nhận, Thực hiện và Trả KQ XN Giải phẫu bệnh QT.63.HT
QT.45.HT QT tiêm an toàn QT.45.HT
QT.56.HT QT mua thuốc theo kết quả đấu thầu QT.56.HT
QT.65.HT QT khám bệnh tại khoa KB QT.65.HT
QT.21.HT QT Báo cáo hoạt động chuyên môn bệnh viện QT.21.HT