Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thanh lý

Thông tin chi tiết xem tại đây

Danh mục tài sản đề nghị thanh lý xem tại đây

Chia sẻ ngay