Văn bản ISO

Số văn bản Trích yếu Tài liệu đính kèm
CDHA.QTKT.05. Cắt lớp vi tính sọ não CDHA.QTKT.05.
CDHA.QTKT.04. XQ thường quy CDHA.QTKT.04.
CDHA.QTKT.03 XQ hệ tiết niệu CDHA.QTKT.03
CDHA.QTKT.02 Cắt lớp vi tính CDHA.QTKT.02
CDHA.QTKT.01 XQ tim phổi thẳng CDHA.QTKT.01
QĐ.02.HT QĐ Các biện pháp an toàn và phòng ngừa ngã tại BV QĐ.02.HT
QĐ.01.HT QĐ Thực hiện thông tin tư vấn cho người bệnh đến khám QĐ.01.HT
QT.78.HT QT Cung ứng thuốc hiếm QT.78.HT
QT.74.HT QT Kiểm soát chất lượng thuốc QT.74.HT
QT.77.HT QT Hướng dẫn và giám sát sử dụng các thuốc có nguy cơ cao xuất hiện ADR và các sai sót trong SDT QT.77.HT
QT.73.HT QT Xử lý các thuốc chất lượng không đảm bảo QT.73.HT
QT.22.HT QT Giải quyết tố cáo QT.22.HT
QT.20.HT QT Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại QT.20.HT
QT.18.HT QT Tiếp nhận và giải quyết kiến nghị, phản ánh QT.18.HT
QT.09.HT QT Quản lý và báo cáo sự cố y khoa QT.09.HT
QT.27.HT QT xét thi đua, khen thưởng QT.27.HT
QT.53.HT Quy trình cấp phát thuốc nội trú -Vinh ngay 23.8.2016 QT.53.HT
QT.47.HT QT hội chẩn dinh dưỡng QT.47.HT
QT.58.HT QT Quản lý đồ vải y tế QT.58.HT
QT.44.HT QT khảo sát sự hài lòng của người bệnh QT.44.HT
QT.02.HT QT đánh giá nội bộ HTQLCL va xem xét LD QT.02.HT
QT.63.HT QT Tiếp nhận, Thực hiện và Trả KQ XN Giải phẫu bệnh QT.63.HT
QT.45.HT QT tiêm an toàn QT.45.HT
QT.56.HT QT mua thuốc theo kết quả đấu thầu QT.56.HT
QT.65.HT QT khám bệnh tại khoa KB QT.65.HT
QT.21.HT QT Báo cáo hoạt động chuyên môn bệnh viện QT.21.HT
QT.61.HT QT kiểm tra, giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn QT.61.HT
QT.51.HT QT thông tin thuốc QT.51.HT
QT.23.HT QT kiểm tra, tổng hợp PTTT QT.23.HT
QT.46.HT QT chăm sóc và điều trị người bệnh tại khoa lâm sàng QT.46.HT
QT.34.HT QT thanh toán viện phí QT.34.HT
QT.07.HT QT bình bệnh án QT.07.HT
QT.15.HT QT lưu trữ HSBA QT.15.HT
QT.39.HT QT chuyển giao kỹ thuật QT.39.HT
QT.26.HT QT cử cán bộ công tác, học tập tại nước ngoài QT.26.HT
QT.08.HT QT hội chẩn chuyên môn QT.08.HT
QT.33.HT QT Nghỉ phép QT.33.HT
QT.03.HT QT tiếp nhận và xử lý sự cố tin học QT.03.HT
QT.52.HT QT quản lý thuốc tủ trực QT.52.HT
QT.66.HT QT khám sức khỏe QT.66.HT
QT.06.HT QT quản lý cải tiến chất lượng bệnh viện QT.06.HT
QT.54.HT QT theo dõi phản ứng có hại của thuốc QT.54.HT
QT.40.HT Quy trình bình phiếu chăm sóc QT.40.HT
QT.24.HT QT vào viện, ra viện, chuyển khoa, chuyển tuyến QT.24.HT
QT.25.HT QT đào tạo cán bộ, viên chức QT.25.HT
QT.11.HT QT quản lý kế hoạch QT.11.HT
QT.37.HT QT điều chuyển tài sản nhà nước QT.37.HT
QT.31.HT QT Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng QT.31.HT
QT.49.HT QT quản lý hóa chất và VTYT QT.49.HT
QT.32.HT QT Nâng lương QT.32.HT
QT.64.HT QT tiếp nhận chụp và trả kết quả CĐHA QT.64.HT
QT.17.HT QT Hủy HSBA QT.17.HT
QT.19.HT QT Mượn HSBA QT.19.HT
QT.16.HT QT Sao HSBA QT.16.HT
QT.10.HT Quy trình kiểm thảo tử vong QT.10.HT
QT.14.HT QT Tóm tắt HSBA QT.14.HT
QT.30.HT QT sửa chữa thiết bị thông dụng, cơ sở vật chất QT.30.HT
QT.41.HT QT Đăng ký phê duyệt ĐT ĐC nghiên cứu khoa học sáng kiến CTKT cấp cơ sở QT.41.HT
QT.01.HT QT xây dựng sửa đổi quy trình QT.01.HT
QT.48.HT QT quản lý sửa chữa bảo dưỡng TTBYT QT.48.HT
QT.42.HT QT đào tạo ngoại viện QT.42.HT
QT.60.HT QT quản lý chất thải rắn y tế QT.60.HT
QT.13.HT QT báo cáo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm QT.13.HT
QT.04.HT QT bình đơn thuốc QT.04.HT
QT.05.HT QT tiếp nhận và chỉnh sửa mẫu biểu BC kết xuất từ phần mềm QLBV QT.05.HT
QT.62.HT QT tiếp nhận, lấy mẫu,thực hiện và trả kết quả xét nghiệm QT.62.HT
QT.29.HT QT điều động và sử dụng xe ô tô QT.29.HT
QT.38.HT QT thanh lý tài sản nhà nước QT.38.HT
QT.36.HT Quy trình mua sắm tài sản QT.36.HT